Krachtig in buurt en recreatie

 

BESTUURSREGLEMENT  inzake gebruik van alcohol

Het bestuur van de Buurtvereniging Krachtighuizen e.o.

In overweging nemende dat:

de buurtvereniging Krachtighuizen e.o. op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dient te beschikken over een bestuursreglement inzake alcoholgebruik binnen de vereniging;

 • In dit verband met “buurtvereniging” wordt bedoeld: de buurtvereniging met een kantine in eigen beheer;
 • De buurtvereniging met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • Het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de buurtvereniging hebben;

heeft een bestuursreglement vastgesteld.

 

Paragraaf 1 – Algemene bepalingen

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

 

 1. Alcoholhoudende dranken:
  Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
  Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.
 • Sociale Hygiëne:
  Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de buurtkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen.
  Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
  Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.
 • Leidinggevenden:
  Het bestuur heeft tenminste twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne.
  Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de buurtkantine.
 1. Barvrijwilliger:
  Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de buurtkantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 

Artikel 2 – Wettelijke bepalingen

 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 3. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 4. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 5. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 6. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

 

Artikel 3 – Vaststellen en wijzigen

 

 1. Het bestuur van buurtvereniging Krachtighuizen e.o. heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in buurtkantines’ vastgesteld.
 2. Het bestuursreglement wordt bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning ter toetsing voorgelegd aan de gemeente. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

 

Paragraaf 2 – Sociaal Hygiënische bepalingen

 

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 

 1. Op de momenten dat in de buurtkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement alcohol in buurtkantines van de buurtvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de buurtkantine.

 

Artikel 5 – Huis- en gedragsregels

 

 1. Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;
 2. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;
 3. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 4. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 5. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
 6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6 – Openingstijden en schenktijden

 

De openingstijden van de kantine zijn conform de daarvoor gestelde tijden van de gemeentelijke drank- en horecavergunning:

 

Sluitingsuren horecabedrijven:

Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met zondag tussen 01.00 uur en 07.00 uur. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd met dien verstande dat;

 • in de openbare inrichting op zaterdagen en zondagen na 01.00 uur geen nieuwe bezoekers mogen worden toegelaten en dat er op zaterdagen en zondagen tussen 03.00 uur en 07.00 uur geen bezoekers meer in de openbare inrichting aanwezig zijn of
 • de openbare inrichting op zaterdagen en zondagen tussen 03.00 uur en 07.00 uur gesloten dient te zijn. 

 

Artikel 7 – Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barvrijwilligers

 

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins.
 5. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

 

 

Artikel 8 – Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 7 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.